Ofte stilte spørsmål om håndtering av koronasituasjonen

Lokale utbrudd av koronaviruset kan gjøre hverdagen utfordrende for flere. Under har vi samlet spørsmål og svar om forskrifter og informasjon som fremdeles er gjeldende.

Kompensasjon ved koronarelatert sykefravær

Kompensasjon for arbeidsgivere ved koronarelatert sykefravær

Regjeringen reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere. I dag er reglene at arbeidsgiver dekker sykelønn de 16 første dagene av sykeperioden.

Nye regler skal vare til og med 30. juni 2022. Arbeidsgiver forskutterer sykepenger, men vil få refusjon fra NAV som tidligere i pandemien.

Les mer på nav.no

Stengte skoler og barnehager

Hva gjør vi når medarbeidere må være hjemme med barn på grunn av stengt skole og barnehage?

Det er viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det.

Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten for omsorgsdager er brukt opp, kan foreldre få flere omsorgsdager. 7. desember 2021 foreslår regjeringen å videreføre denne ordningen i 2022.

Les mer på nav.no

Kan våre medarbeidere med barn opparbeide plusstid samtidig som de tar ut permisjon for å passe egne barn?

Ennå opplever vi at skole og barnehage stenger som et lokalt tiltak for å begrense smitte. Utgangspunktet er at dersom det er mulig for arbeidstakeren å løse arbeidsoppgavene sine hjemme er det en god løsning, også ved at arbeidstakeren innenfor rammen av den utvidede fleksitidsavtalen kan arbeide på tider barna ikke trenger tilsyn.

Er ikke dette mulig så er det åpnet for fleksibelt uttak av omsorgsdager jf. kommentar nr. 3 til HTA § 20 nr. 1. Dersom den ansatte ønsker å dele dagen mellom jobb og omsorg for barn, kan arbeidsgiver samtykke i mer fleksible løsninger. Det forutsettes at tjenesten tillater det og at det ikke skaper for store praktiske problemer for arbeidsgiver. Eksempel: Dersom en arbeidstaker har omsorg for barn fra kl. 0800-1200 og arbeider kl. 1200-1800, blir det tiden etter 15:45 (eventuelt 15:00 ved sommertid) regnet som plusstid.

Omsorgsdager

Hvor mange omsorgsdager har arbeidstaker rett til fra 1. januar 2021

Antall omsorgsdager dobles til 31. desember 2021. Vanligvis vil det gi inntil 20 omsorgsdager i løpet av 2021 – se også HTA § 20 nr 1.

Nytt 7. desember: Regjeringen foreslår å doble antall omsorgsdager også i 2022

Se mer på nav.no

Kan ansatte overføre omsorgsdager til annen omsorgsperson?

Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt.

Får ansatte betalt ut full lønn for omsorgsdager, også etter at retten ble utvidet?

Ja, under visse forutsetninger som er beskrevet på NAVs hjemmesider:

Mer om omsorgspenger (nav.no)

 Hjemmekontor

Hvordan er skattereglene for hjemmekontor?

Skatteetaten har samlet de vanligste skattespørsmålene som gjelder når arbeidsgiver låner ut utstyr, mat på hjemmekontor og andre kostnader knyttet til hjemmekontor.

Hjemmekontor og skatt (skatteetaten.no)

Kan vi som arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker å jobbe hjemmefra/ikke møte frem på arbeidsstedet? 

Arbeidsgiver kan i spesielle tilfeller pålegge en arbeidstaker å holde seg borte fra arbeidsstedet, selv om vilkårene for å ilegge suspensjon (statsansatteloven § 29) ikke er oppfylt. Hjemmekontor kan pålegges hvor arbeidstakeren har praktisk mulighet for dette. Dette forutsetter at de tekniske forholdene (med mer) ligger til rette for dette. Hvis ikke, blir det i realiteten pålegg om ikke å møte på kontoret (se ovenfor), men uten relevante arbeidsoppgaver for tiden. 

Er våre ansatte yrkesskadeforsikret ved hjemmearbeid/hjemmekontor?

Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste. En forutsetning er at dette arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen. 

Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil han som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil således falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelt tilfelle. 

Pressemelding om yrkeskadeerstatning ved koronasmitte (regjeringen.no)

Er arbeidsgiver forpliktet til å betale for utgifter de ansatte har, spesielt til internett, i forbindelse med hjemmekontor?

Arbeidstaker som under pandemiperioden har dokumenterbare merutgifter i forbindelse med internettabonnement, kan kreve å få dekket disse.  En arbeidstaker, som ikke har internettabonnement, kan kreve dekket utgifter til dette så lenge det er påkrevet med hensyn til pandemisituasjonen.

Omdisponering av ansatte

Kan vi omdisponere medarbeidere mellom virksomheter?

I staten fremgår det av arbeidsavtalen at arbeidstaker er ansatt i en bestemt virksomhet. Med mindre man står overfor en omorganiseringssituasjon, kan en ansatt ikke kan flyttes fra en virksomhet til en annen virksomhet.

Det er imidlertid mulig å låne ut arbeidstakere. Utlån av arbeidstakere i staten må enten være hospitering eller innleie. Begge disse mulighetene til utlån er basert på samtykke fra den ansatte.

Et annet alternativ, kan være en administrativ ansettelse i en annen virksomhet, samtidig som det gis permisjon fra egen virksomhet. Også her blir det da i realiteten et spørsmål om samtykke og samarbeid mellom berørte virksomheter.

Uttak av ferie

Kan vi som arbeidsgiver forby ansatte å reise på ferie til utsatte områder? 

Nei, arbeidsgiver kan ikke legge føringer for den ansattes aktiviteter i ferien.  I en situasjon hvor en ansatt reiser på ferie i utlandet i strid med reiserådene, og man på det tidspunktet vet at konsekvensen av dette er at man får karantene og derfor med viten og vilje setter seg i en situasjon hvor man ikke kan oppfylle sin arbeidsplikt, kan dette imidlertid betraktes som brudd på tjenesteplikt og lojalitetsplikt.

Kan ansatte kreve at planlagt ferie flyttes til senere på året fordi koronasituasjonen gjør at den ikke kan benyttes som tenkt?

Den ansatte kan ikke ensidig kreve å få flytte avtalt ferie. Selv om ikke den ansatte kan kreve dette ensidig, er det klokt av arbeidsgiver å prøve å finne smidige løsninger sammen med den ansatte.

Kan vi som arbeidsgiver endre tiden for ferie? 

Hvis du som arbeidsgiver blir enig med den ansatte, kan tidspunktet for ferie endres.  

Som arbeidsgiver kan du også ensidig endre avtalt ferietidspunkt hvis du ikke blir enig med den ansatte. Du må drøftet dette med den ansatte som har lov til å ha med seg en tillitsvalgt i drøftingen, jf. ferieloven § 6 (3) Arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter som endringen fører til, jf. § 6 (3) tredje ledd. 

Har vi som arbeidsgiver mulighet til å pålegge ansatte å avvikle ferie?

Det vil være begrenset i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å ta ferie i forbindelse med stenging av arbeidsplass. Ferieloven begrenser arbeidsgivers mulighet for å pålegge ansatte å ta ut ferie i forbindelse med stenging av kontor fordi: 

  •   Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsett av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgte. Arbeidstaker kan kreve å få beskjed om tiden for ferie senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.    
  • Arbeidstaker har krav på å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som går fra 1. juni til 30. september (ferieloven § 7.2). Med utgangspunkt i at de fleste ansatte har fem ukers ferie, vil ikke du som arbeidsgiver kunne pålegge ansatte å ta ut mer enn maksimalt to ukers ferie i tiden før 1. juni per i dag.    
  • Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for ekstraferie – så den ferien kan ikke arbeidsgiver pålegge til en bestemt tid i løpet av ferieåret.

Permittering 

Kan arbeidsgiver gå til permittering av ansatte som følge av konsekvenser knyttet til koronasmitte? 

Det er ikke adgang til permitteringer i staten etter gjeldende regelverk. 

En rett til permittering kan bare utledes av sedvane eller regulering i avtale. I staten er det verken sedvane eller avtalegrunnlag for å benytte permitteringer. Statlige virksomheter er forventet å opprettholde aktiviteten også i vanskelige situasjoner.

Kan vi permittere ansatte over 67 år som er i full stilling, men får pensjon ved siden av?

Arbeider den ansatte utover 67 år og har ordinær arbeidsavtale, gjelder ordinære regler. Det er uvesentlig om den ansatte får pensjon fra folketrygden ved siden av.

Det er ikke anledning å permittere i staten. Se også Lønn ved sykdom eller skade for de over 67 år.

Karantene

Kan vi som arbeidsgiver pålegge ansatte karantene hjemme?

Arbeidsgiver kan i spesielle tilfeller pålegge en arbeidstaker å holde seg borte fra arbeidsstedet, selv om vilkårene for å ilegge suspensjon (statsansatteloven § 29) ikke er oppfylt. 

Hjemmekontor kan pålegges hvor arbeidstakeren har praktisk mulighet for dette. Dette forutsetter at de tekniske forholdene (med mer) ligger til rette for dette. Hvis ikke, blir det i realiteten pålegg om ikke å møte på kontoret (se ovenfor), men uten relevante arbeidsoppgaver for tiden. 

I staten har arbeidstakeren et ubetinget krav på lønn i slike saker. Brudd på en oppfordring om ikke å reise til bestemte områder i fritiden, er klart ikke tilstrekkelig til å stanse lønnen. 

Nytt 29. november: Dette gjelder ved karantene, nærkontakter og testing (regjeringen.no)

Vi har ansatte som bevisst har brutt reiserådet og fått karantene. Skal personen få full lønn under karantene?

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes lønn under sykdom. Endringen innebærer at ansatte som vet at de får karanteneplikt når de har ikke har overholdt myndighetenes reiseråd, kan nektes lønn under sykdom.

Endringene følger av at Arbeids- og sosialdepartementet 17. april 2020 fastsatte endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.. Endringene er gjort i § 3-1og gjelder også for statsansatte. Forskriften gjelder foreløpig fram til 01.01.2022.

For informasjon om arbeidsgivers rett til refusjon av lønn under omsorgspermisjon og sykdom, se NAVs sider.

Egenmelding og sykemelding

Kan egenmelding i inntil 16 dager brukes for all type sykefravær?

Ja, virksomhetene kan etter drøftinger med tilltisvalgte gi ansatte rett til å bruke egenmelding i inntil 16 dager.

Oppdatert: 15. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord