Roller og ansvar under en omstilling

Det er øverste leder i virksomheten som har ansvaret for å gjennomføre en omstillingsprosess. Som arbeidsgiver må han eller hun involvere de tillitsvalgte.

Øverste leder i virksomheten

Øverste leder har det overordnede ansvaret for virksomhetens resultat, drift, omstillinger og arbeidsmiljø.

Topplederen har også ansvaret for at virksomhetens interne beslutninger ligger innenfor virksomhetens myndighetsområde. Beslutningene må følge gjeldende regelverk, fullmakter og instrukser som lederen har fått fra overordnet myndighet. Dette kan være et departement, virksomhetens styre, Storting og regjering.

Delegerte fullmakter

HR- og personalfunksjonen i virksomheten støtter og representerer gjerne topplederen i partssamarbeidet. HR-leder eller personalsjef har ofte delegerte fullmakter slik at de kan underskrive protokoller avtaler som blir inngått med de tillitsvalgte.

Mellomleder

Mellomleder har ansvaret for å drifte og omstille virksomheten innenfor sitt ansvarsområde. Stort sett er det mellomleder som følger opp medarbeiderne i det daglige. Mellomleder gjennomfører ofte medarbeidersamtaler, kartleggingssamtaler og for eksempel overtallighetssamtaler.

Arbeidstaker

Arbeidstakerens ansvar er å gjøre oppgavene som han eller hun til en hver tid er ansatt for å gjøre. Arbeidstakeren skal bidra til et godt arbeidsmiljø og være med på å gjennomføre vedtatte endringer og omstillinger. Arbeidstakere har rett til å bli involvert i endringsprosesser som berører dem selv.

Tillitsvalgte i virksomheten

Tillitsvalgte opptrer på vegne av fagforeningens medlemmer, men med forskjellige fullmakter og ansvar fra situasjon til situasjon. Noen ganger møter de tillitsvalgte etter hovedtariffavtalene for å forhandle lønn og andre arbeidsforhold. Andre ganger møter de etter hovedavtalen med tilpasningsavtale for å bli involvert. Hvor mye tillitsvalgte blir involvert, er avhengig av type sak og situasjon.

Hovedavtalen med tilpasningsavtale er et viktig redskap ved omstilling. Det er derfor avgjørende for en vellykket omstillingsprosess at de tillitsvalgte blir involvert så tidlig som mulig slik at de gis reell innflytelse, jf hovedavtalen § 1 nr 4 og nr 6, samt § 11.

Verneombudet

Verneombudet skal ivareta arbeidsmiljøet for arbeidstakerne. Ombudet skal sørge for at virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) har ansvar for at virksomheten har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. AMU skal bli involvert i planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, for eksempel rasjonaliseringstiltak.

Ansettelsesmyndigheten

Ansettelsesrådet blir gitt fullmakter og ansvar i ansettelsessaker jf statsansatteloven § 6 .

Ansettelsesrådet får også en rolle i de konkrete sakene hvor det må treffes vedtak om oppsigelse, jf statsansatteloven § 30.

Omstillingsavtale

En omstillingsavtale kan inngås mellom partene i forbindelse med omstilling. I omstilling som berører flere virksomheter skal det inngås slik avtale, jf Hovedavtalen § 11. Omstillingsavtalen regulerer hvem som skal utøve partsrettigheter i omstillingen, herunder de ansattes medbestemmelsesrett. Avtalen skal legge til rette for et godt og forpliktende samarbeid mellom partene lokalt, og på den måten legge grunnlaget for en god omstillingsprosess.

Det er viktig at de ulike aktørene forstår sin rolle, sine fullmakter og sitt ansvar.

Se mal for omstillingsavtale i staten (regjeringen.no)

Oppdatert: 22. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.