Hvordan kan vi forberede oss på fremtidens arbeidsliv?

Rambøll har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten utviklet fire mulige scenarier for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområdet. Scenariene er ment å inspirere dere som statlige arbeidsgivere til å diskutere hva disse kan bety for deres virksomhet.

Rambøll har gjennom dokumentstudier, intervjuer og workshops med nøkkelressurser fra partene sentralt, forskere, samt tillitsvalgte og HR-ledere i utvalgte virksomheter jobbet frem fire scenarier for fremtidens arbeidsliv i 2035. Disse er representert i rapporten «Scenarier for fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde». Målet med rapporten og scenarioene er å danne et utgangspunkt og et springbrett for virksomhetene i staten til å tenke fremtidsrettet om sin egen arbeidsplass.  

Nederst på denne siden finner du også andre rapporter som kan være nyttig for deg som statlig arbeidsgiver.

Fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområde - rapport fra Rambøll
pdf 6.23 MB

Fire scenarier for 2035

Jazzbandet

Staten satser på medarbeideres breddekompetanse, blant annet innen forvaltning, prosessledelse og samskaping. Målet er å styrke forutsetningene for samarbeid og mobilitet på tvers av statlige virksomheter.

Økt fleksibilitet og ressursutnyttelse bidrar til staten kan håndtere komplekse problemstillinger og raske omstillinger.

Individuell tilpasning skaper rom for bredde og mangfold blant medarbeiderne, og det bidrar til bedre utnyttelse av medarbeideres ulike kompetanser.

Lederens viktigste oppgave er å fasilitere og motivere den enkelte medarbeider, slik at de kan utnytte sitt handlingsrom og potensial. 

Solistene

Det forventes at flertallet av medarbeiderne i staten skal være ledende eksperter innen sitt fagområde.

Til gjengjeld får de mye tillit og autonomi fra lederne til å løse sine oppgaver.

Ledernes rolle handler om å motivere medarbeiderne og sørge for at samfunnsoppdraget står i sentrum.

Medarbeiderne bruker sin dybdekompetanse til å utvikle ny kunnskap og nye løsninger. 

Teatertruppen

Staten rekrutterer og dyrker breddekompetanse hos medarbeidere, mens lederne er opptatt av å disponere ressursene etter behov på tvers av fagområder og sektorer.

De fleste medarbeiderne har kompetanse som kan brukes i ulike deler av staten, og de blir tilgjengeliggjort for ledere som trenger kapasitet til å løse oppgaver.

Gjennom en detaljstyrt og mobil arbeidsstokk, er virksomhetene i stand til å prioritere de viktigste oppgavene til enhver tid. Gjennom dette oppnår de økt effektivitet og god ressursutnyttelse. 

Orkesteret

For å kunne løse stadig mer komplekse utfordringer i samfunnet, har staten gått inn for en ytterlig styrking av fagkompetansene.

Rekruttering, organisering og kompetanseheving rettes mot å dyrke dybdekunnskapen for å bedre forstå problemstillingene som staten skal håndtere.

Alle statlige virksomheter skal være ledende på sitt fagområde og bringe ny kunnskap til sitt felt. Samtidig har det vært et skifte mot mer kontroll og detaljstyring. I møte med et gradvis redusert økonomisk handlingsrom, er det nødvendig å sikre driften av tjenestene gjennom høye krav til etterrettelighet og dokumentasjon av ressursbruk.

Hva kan scenariorapporten brukes til?

Scenariene er ment å være starten på en diskusjon, de skal inspirere og provosere. Bruk dem som bakgrunn for å diskutere fremtiden, utfordre antakelser dere har og trekk inn nye perspektiver. Denne scenariorapporten blir først nyttig når den blir tatt i bruk.  

Sett scenariene på agendaen med partene i din virksomhet!

Forslag til spørsmål for diskusjon i egen virksomhet

Generell diskusjon:

 • Hvordan vil vår virksomhet og ansvarsområde påvirkes av at utviklingen beveger seg i retning av et av scenarioene? 
 • Hvilke(t) scenario er mest relevant for vår virksomhet? 
 • Hvor stort er behovet for at statlig sektor/vår virksomhet endrer seg? 
 • Hvilket handlingsrom har statlig sektor/vår virksomhet til å møte endringer? 
 • Kan det offentlige, innbyggere og næringsliv ha andre roller enn i dag? 
 • Hvordan kan nye samarbeidsformer påvirke måtene staten arbeider på? 
 • Hvordan kan et eventuelt fall i tilliten til staten påvirke de valgene vi tar framover? 
 • Hvem vil få det dårligere og hvem vil få det bedre i scenarioene? 
 • Hvilket scenario oppleves som mest attraktivt, og hvorfor? 
 • Hvilket scenario føles mest truende og hvorfor? 
 • Hvilket scenario ligner mest på dagens virkelighet, og hvilket er lengst unna? 
 • Hvordan kan fortellingene utvikles videre? 

Spesifikk diskusjon:

 • Er det behov for å tenke nytt omkring organisering av medarbeidere/kompetanser? 
 • Hvordan kan staten benytte mulige gevinster fra automatisering? 
 • Hvordan vil de ulike scenarioene påvirke statens rolle i det grønne skiftet? 
 • Hvilke kompetanser må statlige ledere ha for å stå i endringene som kan komme? 
 • Hvilke diskusjoner må tas opp i partssamarbeidet i møte med scenarioene? 
 • Hva betyr mangfold i fremtidens arbeidsliv og hvem må det legges innsats i å inkludere? 

Bakgrunn for prosjektet fremtidens arbeidsliv

Hvem står bak prosjektet?

Den partssammensatte IA-gruppen består av Kommunal- og distriktsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten.

De arrangerer blant annet frokostmøter og nettseminarer med temaer som er relevant for IA-arbeidet i staten;  Blant annet inkludering, sykefraværshåndtering, seniorpolitikk, rus- og spillavhengighet og erfaring med hjemmekontor. Møtene strømmes og legges ut i etterkant digitalt på regjeringen.no

I 2021 startet Kommunal- og distriktsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten et prosjekt om fremtidens arbeidsliv og stilte seg spørsmålene:

 1. Hvilke utviklingstrekk kan følge av blant annet pandemien, og hvordan bør/skal disse påvirke fremtidens arbeidsliv?
 2. Hvilke andre aspekter som arbeidsplass/-sted, ledelse, organisering av arbeidet, arbeidsmiljø, IA-arbeid, bærekraft, innovasjon, mv. kan støtte opp om fremtidens arbeidsliv?
 3. Hvordan kan formelle rammebetingelser i statlig tariffområde hemme eller fremme fremtidens arbeidsplass, inkl. blant annet en mer utstrakt bruk av hjemmekontor?

Aktuelle rapporter og nettsider om fremtidens arbeidsliv

Under følger en oversikt over en del rapporter/notater/nettsider som gir et godt kunnskapsgrunnlag når dere skal diskutere og jobbe med fremtidens arbeidsplass i egen virksomhet.

De fleste av disse er initiert av staten/KDD og har et spesielt søkelys på statlig tariffområde. De er ment å gi deg som arbeidsgiver eller tillitsvalgt innsikt og inspirasjon til å jobbe med å videreutvikle arbeidsplassen etter pandemien.  

Kontorkonsepter

Hjemmekontor

Styring og ledelse

Kompetansebehov og kompetanseutvikling

Ansatte i staten

Seniorpolitikk

Inkludering og mangfold

Regulering av sektoren

IA-arbeid i staten

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.