Fortrinnsrett

Når man snakker om fortrinnsrett i staten er det et viktig skille mellom internt i virksomheten og eksternt i staten.

Fortrinnsrett til stilling i egen virksomhet

Ved en omstillingsprosess hvor den ansatte kan stå i fare for å bli oppsagt, har arbeidsgiver et ansvar for å finne alternativer til oppsigelse. Dersom det er mulig, skal arbeidsgiver tilby den ansatte en annen passende stilling i virksomheten (intern fortrinnsrett).

Det er en forutsetning at den ansatte har de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen. Tilbud om passende stilling er en administrativ beslutning og innenfor arbeidsgivers styringsrett. Ansettelse i en slik stilling skal ikke behandles av virksomhetens ansettelsesråd.

Hvilke stillinger kan det hevdes fortrinnsrett til i egen virksomhet?

Stillingen må finnes i virksomheten og være ubesatt. Arbeidsgiver har ingen plikt til å opprette en ny stilling. Den ledige stillingen må samsvare med den opprinnelige stillingen den ansatte har når det gjelder oppgaver og ansvarsforhold, og vedkommende må være kvalifisert for den stillingen som i stedet tilbys. 

En stilling med klart lavere stillingsbrøk anses ikke som passende.

I forskrift til statsansatteloven § 7, første ledd, gis det en opplisting av hvilke stillinger som det ikke kan hevdes fortrinnsrett til.

Hva er ekstern fortrinnsrett?

Ekstern fortrinnsrett innebærer at en overtallig ansatte har en fortrinnsrett til annen passende stilling i staten.

Begrepet staten vil i denne sammenheng si statsforvaltningen. Aksjeselskaper, statsforetak, stiftelser eller virksomheter som er organisert ved særlov, faller dermed utenfor begrepet. Et eksempel er de statlige helseforetakene.

Den overtallige ansatte må selv ta initiativ til å søke på ledige stillinger. På nærmere bestemte vilkår kan den overtallige tre inn i stillingen vedkommende har søkt og hevder fortrinnsrett til.

Fra når og hvor lenge kan den ansatte bruke ekstern fortrinnsrett?

Den eksterne fortrinnsretten inntrer når den ansatte mottar brev med oppsigelse.

For å bruke fortrinnsretten må den ansatte få en overtallighetsattest fra arbeidsgiver.

Fortrinnsretten varer fra oppsigelsestidspunktet (mottak av oppsigelsesvedtaket) og inntil to år etter oppsigelsesfristens utløp, det vil si maksimalt 2 år og 6 måneder for de som har 6 måneders oppsigelsefrist. 

Bortfall av fortrinnsrett

Dersom en ansatt avslår et tilbud om en passende, intern ledig stilling, så bortfaller fortrinnsretten både internt og til andre stillinger i staten.

I det tilfellet den ansatte ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende ekstern stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt, faller den eksterne fortrinnsretten bort.

Hva er en overtallighetsattest?

En overtallighetsattest er et skriftlig bevis på at den ansatte er overtallig og kan ha fortrinnsrett til andre stillinger i staten. Arbeidsgiver skal fylle ut attesten. En overtallighetsattest skal inneholde opplysninger om begrunnelse for fratreden, ansettelsestid i virksomheten og staten, hvilken stilling den ansatte har hatt, lønn ved fratreden, fra hvilket tidspunkt den ansatte må fratre og om hva som er gjort for å finne annet passende arbeid til deg i virksomheten.

Hvilke stillinger kan det hevdes ekstern fortrinnsrett til?

Fortrinnsrett gir en søker med overtallighetsattest særlige rettigheter i forbindelse med jobbsøking. Søkeren skal ansettes i stillingen dersom vedkommende er kvalifisert. Nærmere regler om fortrinnsrett er gitt i forskrift til statsansatteloven. Viktigst er at man ikke har fortrinnsrett til stilling som er høyere rangert, eller som adskiller seg vesentlig fra den stillingen som vedkommende må fratre.

Deltidsansatte har fortrinnsrett til en utvidet stilling dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. En kvalifisert deltidstilsatt har også fortrinnsrett til en del av en ledig stilling under visse forutsetninger.

Hva kan arbeidsgiver kreve av kvalifikasjoner når de skal vurdere en søker med ekstern fortrinnsrett?

Som overtallig arbeidssøker til ledige stillinger som er lyst ut offentlig, må den ansatte fylle kvalifikasjonskravene som står i utlysningsteksten. Arbeidsgiver er forpliktet til å innkalle overtallige arbeidssøkere som er kvalifisert for stillingen til intervju. Den ansatte kan som søker be om å få tilsendt utvidet søkerliste for å få oversikt over alle som har søkt på stillingen.

Det er tilstrekkelig at den ansatte er personlig og faglig kvalifisert for stillingen. Den ansatte behøver ikke være best kvalifisert av søkerne. Krav som ikke står i kunngjøringsteksten, kan ikke legges til grunn ved vurderingen.

Hva skjer hvis flere søkere har fortrinnsrett til samme stilling?

Hvis flere kvalifiserte med fortrinnsrett er søkere til samme stilling, gjelder ikke fortrinnsretten i forholdet mellom dem. Ansettelsesorganet skal legge til grunn de samme vurderinger av kandidatene som de bruker i valget mellom søkere uten fortrinnsrett.

Hvordan søker en ansatt stilling ved hjelp av den eksterne fortrinnsretten?

Den ansatte søker stillingen på vanlig måte og gjør oppmerksom på at den ansatte hevder fortrinnsrett. Den ansatte legger ved overtallighetsattest eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Oppdatert: 13. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.