Innleie i statlige virksomheter

Fra 1. april 2023 gjelder det nye regler for innleie i staten. På denne siden får du vite hva som faktisk menes med innleie og hvilket regelverk som nå gjelder for deg som statlig arbeidsgiver.

For å forstå hva som gjelder for innleie i staten, er det viktig at du både kjenner til hva som ligger i begrepet innleie og hvordan dette er regulert i statsansatteloven. Dette kan du lese mer om på denne siden.

Endringer i reglene om innleie fra 1. april 2023

Det er seks viktige ting å merke seg fra 1. april 2023.

  1. Fra 1. april kan vi ikke lenger leie inn fra bemanningsforetak for å dekke «arbeid av midlertidig karakter».
  2. Innleie fra bemanningsforetak ved vikarbehov videreføres.
  3. Innleiekontrakter som er inngått før 1. april 2023 kan løpe frem til 1. juli 2023.
  4. Arbeidsmiljøloven får i §14-12, sjuende ledd, en ny bestemmelse som åpner for innleie av spesialkompetanse fra bemanningsforetak også ved midlertidige behov. Det er viktig å merke seg at denne regelen ikke gjelder staten fordi aml §14-12 ikke gjelder for arbeidstakere som omfattes av statsansatteloven. Dersom en statlig virksomhet har behov for å leie inn denne type kompetanse fra et bemanningsforetak, vil det likevel være mulig å gjøre dette dersom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten oppnår enighet om en slik innleieavtale, jf statsansatteloven § 11, annet ledd.
  5. Det er ikke gjort endring i statsansatteloven § 12 om innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie. Typisk vil dette være innleie fra konsulentselskap, IT-selskaper og andre. Leier de ut mer enn 50 prosent av sine fast ansatte, kan de allikevel regnes som et bemanningsforetak.

Innleie og rekruttering

Ifølge statsansatteloven skal statsansatte som hovedregel ansettes fast. På bestemte vilkår er det likevel mulig for deg som arbeidsgiver å ansette midlertidig for en begrenset tidsperiode. Ansettelsesprosessene og de ulike vilkårene for midlertidig ansettelse er også regulert i statsansatteloven.

Utgangspunktet er altså at bemanningsbehov skal løses enten ved fast eller midlertidig ansettelse. Så kan det være at virksomheten din vurderer at merbehovet for kompetanse og kapasitet best løses ved innleie eller kjøp av konsulenttjenester. Da vil dette være kjøp av en tjeneste som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser.

Lovgiver mente imidlertid at vilkårene for når en statlig virksomhet kan leie inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak, og andre virksomheter, og en del andre særskilte forhold reguleres i statsansatteloven. Disse reglene er tatt inn i statsansatteloven §§ 11 og 12.

Vær oppmerksom på at innleie ikke kan benyttes til embeter eller andre stillinger hvor Kongen i statsråd er den som ansetter, jf statsansatteloven § 14, tredje ledd. En innleid kan heller ikke som hovedregel utøve arbeidsgiverfunksjoner eller fungere som leder overfor ordinært ansatte i statlige virksomheter.

Reglene om innleie i statsansatteloven skiller mellom innleie fra virksomheter som har som hovedformål å drive bemanningsutleie, som for eksempel rene bemanningsbyråer og de som ikke har dette som hovedformål.

Hva menes med innleie?

Innleie betyr at det i utgangspunktet ikke er noe kontraktsforhold mellom arbeidstakeren og innleievirksomheten. Utleievirksomheten er formelt arbeidsgiver og har det vanlige arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer for eksempel at den utleide skal ha

  • skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten,
  • stillingsvern i utleievirksomheten etter det regelverk som denne virksomheten omfattes av

Innleid arbeidstaker fra bemanningsforetak skal minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Dette omfatter arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid, feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager samt lønn og utgiftsdekning.

Den innleide skal videre ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Dette medfører at innleid arbeidstaker skal gis adgang til arbeidsplassens kollektive fasiliteter som kantine, barnehage og liknende.

Hva er et bemanningsforetak?

Som utgangspunkt vil en virksomhet regnes som et bemanningsforetak dersom virksomheten leier ut ansatte utenfor de fagområdene som er virksomhetens hovedbeskjeftigelse, eller at virksomheten leier ut mer enn 50 prosent av de fast ansatte (inkludert administrasjonen).

Innleie og forholdet til tjenestemannsorganisasjonene

Staten og forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner kan inngå en sentral særavtale om unntak fra reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for innleide fra bemanningsforetak.

For innleie fra andre enn bemanningsforetak, må det inngås avtale med organisasjonene i virksomheten dersom

  • innleien overstiger 10 prosent av de ansatte
  • innleien har en avtalt varighet ut over ett år

Kravet gjelder likevel ikke ved innleie av inntil to personer.

Rett til fast ansettelse etter tre år for innleide

Statsansattelovens § 9 tredje ledd sier at dersom en midlertidig statsansatt tjenestegjør sammenhengende i virksomheten i mer enn tre år, vil vedkommende som hovedregel bli fast ansatt. Denne reglen gjelder også for de som leies inn fra et bemanningsforetak, men ikke for de som er innleid fra andre typer virksomhet (konsulentvirksomhet el.)

Lenker til mer om innleie i statlige virksomheter

Oppdatert: 13. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.