Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedregelen om at ansatte i staten skal ansettes fast.

Midlertidige ansettelser kan brukes når begrunnelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9.  

Loven sier at du ansette midlertidig i disse tilfellene:

a) Arbeidet er av midlertidig karakter
  • arbeidet som skal utføres skiller seg fra arbeidet som vanligvis utføres i virksomheten - også når det gjelder forskjeller i arbeidsmengde.  
  • det er behov for ansatte med spesielle kvalifikasjoner, og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere. 
  • det er et oppdrag som har en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og en naturlig avslutning. Tidsramme eller oppdragets innhold må være klart fastsatt. Dette er for eksempel tilfellet der hvor det er bevilget midler fra Stortinget eller fagdepartement, for å utføre oppgaver for en begrenset tidsperiode. 
b) Vikariat - arbeid i stedet for en annen eller andre

Du kan ansette en vikar når arbeidstakeren gjør arbeide i stedet for en annen.  En vikar kan også gjøre arbeidsoppgavene til flere fast ansatte som er fraværende. Med andre ord kan du slå sammen oppgavene til flere ansatte og gi dem til én vikar. Du kan ikke ansette en vikar for å gjøre helt nye oppgaver. Vikarens arbeid må være det samme som det den/de fraværende har i sin stillingsinstruks.

c) Praksisarbeid

Praksisarbeid er arbeid knyttet til opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde. Praksisarbeid inkluderer lærlinger, hospitanter og aspiranter.  Det inkluderer også Traineeprogrammet i staten for nedsatt funksjonevne og hull i CV-en. Dette er ordinære, midlertidige stillinger.

Les mer om ordningene:

Traineeprogrammet i staten​​​​​ 

Nordisk utveksllingsordning

d) Utdanningsstilling

Utdanningsstilling er en type åremålsstillinger hvor utdanning er en nødvendig del av stillingens arbeidsområde, og tidsbegrensingen gjøres ut fra det som er nødvendig for utdanningsformålet. Den ansatte har stillingen så lenge han eller hun er under utdanning.  

e) Uforutsett behov

Dersom det oppstår et uforutsett behov, er det adgang til å ansette midlertidig for en periode på inntil 6 måneder. Virksomheten må vurdere konkret om slikt uforutsett behov finnes. Perioden kan ikke strekkes ut over seks måneder, selv om behovet for den midlertidige fremdeles finnes.

Dersom det verken er mulig å fastsette tidsrommet, eller å definere oppdraget, er hovedregelen at midlertidig ansettelse ikke er tillatt. 

Se mer om adgang til midlertidig ansettelse i Statens personalhåndbok kap. 2.3 

Prosessen for å rekruttere midlertidig ansatte er den samme som når du ansetter fast. 

Enkelte kortvarige midlertidige ansettelser kan imidlertid foretas uten offentlig utlysning og etter en ellers forenklet ansettelsesprosedyre, såkalt administrativ ansettelse. Mer om administrative ansettelser

Rett til forlengelse av midlertidig ansettelse 

Dersom de midlertidige arbeidsoppgavene går over til å bli faste, må stillingen lyses ut. Den midlertidig ansatte må konkurrere om stillingen med andre søkere, med mindre arbeidstakeren har oppnådd stillingsvern etter tre år.  

I enkelte tilfeller har imidlertid den ansatte krav på å få fortsette i stillingen uten at stillingen lyses ut offentlig. Les mer om dette i Statens personalhåndbok pkt. 2.3.5.

Midlertidige stillinger av mer enn seks måneder, eventuelt 12 måneder om virksomheten har tatt inn dette i sitt personalreglement, må lyses ut eksternt. Dersom en midlertid stilling ikke har vært utlyst eksternt, har ikke den midlertidige ansatte rett til å fortsette i stillingen dersom varigheten går ut over dette tidsrommet.   

Rett til fast ansettelse for midlertidig ansatte 

Dersom en midlertidig ansatt har vært sammenhengende ansatt mer enn tre år, skal han eller hun anses som fast ansatt. Stillingen trenger ikke å lyses ut.  

Retten til fast ansettelse inntrer automatisk. Det skal heller ikke foretas noen formell ansettelse i den faste stillingen. Vedkommende som får rett til fast ansettelse skal informeres administrativt (statsansatteloven § 9, tredje ledd).  

En forutsetning for fast ansettelse er at siste ansettelsesforhold er hjemlet i en av hjemlene for midlertidig ansettelse. Er det tilfelle, vil all tidligere midlertidig tjeneste i virksomheten telles med i tidsberegningen. 

Den sammenhengende ansettelsen brytes om det går mer enn to uker mellom hvert midlertidige ansettelsesforhold. Et opphold mellom to ansettelsesforhold må være saklig begrunnet.

I Prop 94 L 2016-17) på s. 123 sier Kommunal og moderniserings-departementet følgende om dette:  

Departementet understreker at arbeidsgiver ikke har adgang til å avbryte ansettelsesforholdet til en midlertidig ansatt for å hindre at vedkommende får stillingsvern som fast ansatt. Avbrudd i ansettelsesforholdet med sikte på å hindre at en ansatt oppnår stillingsvern, er ikke akseptabelt og skal ikke forekomme i statstjenesten.  

Oppdatert: 20. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.