Statens vegvesen har laget digital kompetansetrapp for alle sine ansatte

Gjennom prosjektet «Digitalt på vei» bygger Statens vegvesen en kompetanstrapp for å heve de digitale ferdighetene hos alle sine 4500 ansatte. Prosjektet skal sikre fremtidsrettet kompetanse for den enkelte medarbeider og måloppnåelse i Nasjonal transportplan.

Bruk av ny teknologi er et av toppmålene i Nasjonal transportplan. I 2020 besluttet toppledelsen i Statens vegvesen derfor at de skulle heve den digitale kompetansen hos alle medarbeiderne. Siden de ansatte jobber både på kontor og ute i felt, var det en stor beslutning å lage et felles opplæringstiltak som skulle heve den digitale kompetansen i virksomheten.

illustrasjon av Nasjonal transportplan
Foto: Statens vegvesen
Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide mot det overordnede målet i transportsektoren: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 (Kilde: regjeringen.no).

Kollektiv kartlegging innen digital kompetanse

Karianne Dannevig Demarteau, leder for kompetanseseksjonen i Statens vegvesen, har ledet prosjektet «Digitalt på vei».

Kvinne
Foto: Statens vegvesen
Karianne Dannevig Demerteau leder kompetanseseksjonen i Statens vegvesen.

- Det var vanskelig å definere hvilke digitale kompetanser som må utvikles i en virksomhet som Statens vegvesen. Spesielt når det er stor forskjell internt på hvor langt medarbeiderne har kommet med å ta i bruk digitale verktøy, sier Karianne.

Hun opplevde det også som en utfordring å finne ut hvordan de skulle kartlegge digital kompetanse.

Involverte IT-brukerstøtte for å kartlegge digital kompetanse

For å finne hvilken kompetanse Statens vegvesen skulle kartlegge, inngikk Karianne og kompetanseseksjonen et samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (da Kompetanse Norge), Norstat og Task.

Disse tok utgangspunkt i Vegvesenets mål om å heve den digitale kompetansen. I samarbeid med IT-divisjonen startet de med å kartlegge hvilke områder innen digitale verktøy som krevde mest IT-støtte. Deretter utarbeidet de et rammeverk for digital kompetanse der digital kompetanse ble delt inn i fire prioriterte satsningsområder.

Med utgangspunkt i rammeverket har Statens vegvesen laget kompetansekrav for alle ansatte for å tydeliggjøre hva som forventes av digital kompetanse.

Ansatte vurderte sine digitale ferdigheter

Når det digitale rammeverket og kompetansekravene var utviklet, var neste steg å gjøre an gapanalyse på hvor nær de var målene i kompetansekravene. De utformet en kartlegging som ble sendt til alle ansatte hvor de selv vurderte sin egen digitale kompetanse.

- Denne metoden hjalp oss med hvordan vi skulle måle digitale kompetanse i virksomheten, forteller Karianne.

- Da vi spurte spørsmål som «Hvor komfortabel er du med å logg inn på Teams eller sende ut en møteinnkalling», så vi at det var en forskjell i hva de ansatte mente de mestret godt, og hva de faktisk hadde erfaring med, sier hun.

Funn fra kartleggingen viste at

  • 98 prosent oppga at arbeidsoppgavene i stor grad krever bruk av digitale verktøy.
  • 66 prosent oppga at de i stor grad føler seg fortrolig med de ulike verktøyene som brukes i jobben deres.
  • 96 prosent oppga at de i noen grad eller stor grad har tilstrekkelig kompetanse i forhold til hva jobben krever, mens kartleggingen viste at det faktisk var langt færre som hadde det (84 prosent).
  • Kun 0,4 prosent ønsket ikke å utvikle digital kompetanse.

Digital kompetansetrapp bygger kompetanse steg for steg

Bilde av digital kompetansetrapp i Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen
Slik illustrerer Statens vegvesen stegene i den digitale kompetansetrappen.

Karianne forteller at resultatet av kartleggingen viste at det var viktig å lage et kompetanseutviklingstiltak på et helt grunnleggende nivå, og bygge kompetansereisen steg for steg.  

Eksempel på steg 1 i den digitale kompetansetrappen

Statens vegvesens har et krav om at alle medarbeiderne minimum tilegner seg kompetanse på steg 1 i den digitale kompetansetrappen, det å være en “digital bruker”. Eksempler på kompetanse og samhandling her er:

  • Kunne delta i digitale møter og webinar
  • Kunne chatte
  • Kunne delta i samhandlingsrom
  • Kunne lagre, dele og finne dokumenter

De utviklet derfor tiltaket «den digitale kompetansetrappa», en modell med fire steg. Hvert steg representerer et nivå for kunnskaper, ferdigheter og holdninger den ansatte skal ha. I tillegg er hvert steg brutt ned i konkrete krav til kompetanse for kommunikasjon og samhandling, bruk av programvare og bruk av teknologi.  

- IT-brukerstøtte har førstehåndsinnsikt på hvilke spørsmål og utfordringer som medarbeiderne har, og var derfor viktige å samarbeide med da innholdet i trappen skulle utformes, forteller Karianne.  

Medarbeidere som allerede har god grunnforståelse, skal motiveres til å utvikle sin kompetanse ytterligere, ved å klatre opp kompetansetrappen. Dette gjøres i samtaler med medarbeider og leder.

- Vi oppmuntrer og ønsker at de ansatte skal motiveres til å klare så mange av de ulike nivåene i denne kompetansetrappen som mulig, sier Karianne.  

Måler effekten av den digitale kompetansetrappen

Karianne sier at prosjektet skal evalueres og at den digitale kompetanseutviklingen skal måles årlig.

Hittil har Statens vegvesen målt den digitale kompetansen to ganger før dette prosjektet ble satt i gang. Dermed har de kunnskap om den naturlige utviklingen i ansattes digitale kompetanse uten at det gjøres spesielle tiltak.

Når prosjektet har vært i drift i ett år, der de har jobbet målrettet med kompetanseheving av alle ansatte, foretar de en ny måling.

Slik  får Karianne og hennes kolleger informasjon om hvilke tiltak som har hatt effekt, og hvor de må sette inn nye tiltak for å nå målene, for eksempel at alle ansatte skal være på minimum nivå 1.

Oppdatert: 8. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.