Avtaler og regelverk for likebehandling og mot diskriminering

Her har vi samlet relevant lov-og regelverk som skal sikre likebehandling og at staten ikke diskriminerer.

Hovedavtalen i staten (HA)

Alle lenkene leder til Lovdata.no.

§ 1, Formålsparagrafen er sentral for medbestemmelse i staten og en viktig forutsetning for godt samarbeid.

Kapittel 3 i HA handler om medbestemmelse

§ 17, § 18 og § 19 er konkrete paragrafer for medbestemmelse.

Kapittel 6 i HA beskriver innføringen av personalpolitikk i virksomhetene.

§ 29 hjemler opprettelse av personalpolitikk i samarbeid med de tillitsvalgte.

§ 30 pålegger arbeidsgiver å innkalle underrepresenterte grupper til intervju.

§ 34 pålegger partene blant annet å drøfte tiltak som tilrettelegger for arbeidstakere med redusert arbeids- og funksjonsevne.

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Kapittel 2 omhandler ansettelse i staten.

Forskriften til statsansatteloven

§ 6 forplikter virksomhetene i staten til å innkalle minst én kvalifisert søker til intervju, som oppgir å ha funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging. En søker med funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom vedkommende er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Arbeidsmiljøloven (aml)

§ 1-1: Arbeidsgiver og arbeidstakere i virksomhetene skal ivareta og utvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med arbeidslivets parter.

§ 2-3: Arbeidstakere har en medvirkningsplikt i arbeidet med å utforme og gjennomføre det systematiske HMS-arbeidet.

§ 3-1: Pålegger arbeidsgiverne å gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Kapittel 4: Hjemler krav til arbeidsmiljøet.

§ 7-1: Fastslår at virksomhetene skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU) med representanter fra ledelsen og tilsatte. Oppgaven er å virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

§ 7-2 punkt 3: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er pålagt å behandle spørsmål om arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.

§ 13-1: Forbyr diskriminering på grunnlag av blant annet alder.

Rapporteringsplikt

Offentlige myndigheter skal både rapportere om status og utvikling på områdene som er omtalt i de to lovene.

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.