Lov om statens ansatte (statsansatteloven)

Loven regulerer arbeidsforhold i staten og gjelder for arbeidsforhold der staten som sådan er arbeidsgiver.

Statsansatteloven ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2017. Den trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tidligere tjenestemannslov av 1958.

Loven inneholder blant annet bestemmelser om personalreglement, ansettelse, opphør av arbeidsforhold, ordensstraff og forbud mot gaver i tjenesten. Som ordensstraff kan statsansatte ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år, eller varig eller midlertidig omplassering til en annen stilling, mens embetsmenn kan ilegges skriftlig irettesettelse, eller tap av ansiennitet fra én måned til to år.

Lenker til kapitler i Statsansatteloven

I Statsansatteloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata:

Kapittel 1. Lovens virkeområde. Personalreglement.
Kapittel 2. Ansettelse mv.
Kapittel 3. Opphør av arbeidsforholdet, ordensstraff, plikt til å overta andre arbeidsoppgaven mv.
Kapittel 4. Vedtaksmyndighet og saksbehandlingsregler.
Kapittel 5. Klage og søksmål.
Kapittel 6. Særlige bestemmelser.
Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser.

Forskrift til statsansatteloven

Statsansatteloven forutsetter at nærmere regler gis på den del områder. Disse er regulert i Forskrift til lov om statens ansatte. Forskrift til lov om statens ansatte ble fastsatt ved kgl .res. 21. juni 2017 og trådte i kraft 1. juli 2017. 

Oppdatert: 20. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.