Virkemidler ved utflytting av statlig virksomhet i Norge

Vi har laget en liste over virkemidler som følger av særavtalene når deler av eller hele virksomheten geografisk skal flytte.

Hovedvekten av oversikten i listen under er på de økonomiske virkemidlene rettet mot ansatte som blir berørt. Konsekvensene for de ansatte vil være avhengig av over hvor stor avstand flytting skjer og livssituasjonen til arbeidstakeren.

Andre typer flytting eller virksomhetsoverdragelse

Spørsmål om flytting av statlige virksomheter til andre tariffområder og konsekvensene av dette, er ikke en del av denne listen. Det er heller ikke spørsmål knyttet til reservasjonsrett og valgrett ved virksomhetsoverdragelse. 

Arbeidsgivers styringsrett

Noen av virkemidlene skal vurderes i forhold til hvordan flyttingen påvirker den enkelte og andre er å betrakte som rettighetsbestemmelser. Ved uenighet må tvisten løses etter de vanlige reglene om tvisteløsning. Du som arbeidsgiver vil i de fleste tilfeller kunne bruke styringsretten til tvisten er løst.  

Kort om de sentrale særavtalene som gjelder

I tillegg til lover, forskrifter og bestemmelser i Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen er det følgende særavtaler som omhandler virkemidler i en utflyttingsprosess:

 • Særavtale om bruk av virkemidler til bruk ved omstilling i staten.
  Avtalen inneholder virkemidler til bruk i en omstillingsprosess. Tiltakene angir rammene for tiltakene som kan brukes. Det er opp til den enkelte virksomhet å beslutte hvilke tiltak som skal brukes i en konkret omstillingsprosess. Særavtale gjelder delvis på Svalbard.
   
 • Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. 
  Avtalen gir rettigheter når vilkårene er oppfylt. Særavtale gjelder på Svalbard mm.
   
 • Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. Avtalen beskriver tiltak og rammer og det er opp til den enkelte virksomheten å beslutte om virkemidlene skal tilbys.
   
 • Særavtale om dekning av flyttekostnader.
  Ved pålagt flytting er bestemmelsene rettighetsbasert, ellers opp til virksomheten å vurdere bruken av bestemmelsene.
   
 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. 

Virkemidler for de som flytter med til nytt arbeidssted og flytter boligen til det nye stedet

1. Virkemidler for de som flytter med til nytt arbeidssted og flytter boligen til det nye stedet
Hjemlet i særavtale/
virksomhetens eget tiltak
Type tiltak Virkemidler Kostnad Kommentar

Særavtale om dekning
av flyttekostnader
 
- SPH 9.8 (lovdata.no)

Flytting på grunn av endret
tjenestested, unntatt Svalbard

Kostnader til bruk av flyttebyrå
for inn til 50 kubikkmeter

Billigste etter anbud

Arbeidsgiver vurderer
omfang ut over
50 kubikkmeter

Særavtale om dekning
av flyttekostnader
-
SPH 9.8 (lovdata.no)

Flytting på grunn av endret
tjenestested, unntatt Svalbard

Dokumenterte utgifter til flytteforsikring,
utgifter for rengjøring ved fraflytting av bolig.
elektrisk montering, kostnader knyttet til flytting av kommunikasjons-
løsninger,
rørleggerarbeid som følger
som en direkte kostnad
i forbindelse med flyttingen mv.,

Dekkes med til inntil kr 25 364, -

Hovedregelen er
bindingstid på ett år.

KMD eller den som
får fullmakt kan gi andre
rammer for dekning
av utgifter

Særavtale om dekning av
utgifter til reise og kost innenlands
 
- SPH 9.2 
(lovdata.no)

 

Reise fra bopel til nytt arbeidssted

 

 

Godkjennes av leder
å vanlig måte

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

 

Kjøp av ny bolig

Dekning av kostnader
i forbindelse med kjøp av
og salg av bolig

Inntil kr 175 000 av dokumenterte utgifter

Forutsetter bindingstid
på 2 år

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Kjøp av ny bolig

Dekning av utgifter til 1 visningsreise

For hele familien

Gis etter særavtale
om dekning av
utgifter til reise
og kost innenlands

HTA pkt 5.1

Kjøp av ny bolig

Boliglån fra kr 2 000 000,-

SPK gir dette

Sikkerhet i boligen

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Kjøp av ny bolig

Boliglån inntil kr 750 000,-

 

Ledelsen gir instruks til SPK

 

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd –
ikke pensjonsgivende,
inntil 3 år

 

Blir igjen under
avvikling, stimulert til
å flytte med.

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Forskudd på lønn

4 mnds forskudd

Bare dersom fortsatt ansatt i virksomheten

Skriftlig avtale om
hvordan det skal
betales tilbake

HTA 2.5.3 pkt 2

Lønnsøkning

 

 

 

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Permisjon ifm. Flytting

Permisjon med lønn ved flytting,
inntil 12 dager som velferdspermisjon

Arbeidsgiver kan gi velferdsperm ut over 12 dager

 

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Telefon

Telefonutgifter

 

 

Særavtale om bruk av
virkemidler ved omstillinger i staten
 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Barnehage

Dekning av utgifter til barnehage/
SFO/AKS – hel eller delvis dekning

 

 

Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested
 
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Kompensasjon for dobbelt hushold og virksomheten ikke sørger for kost og overnatting-reise

Første 28 dager dekkes etter
reiseregulativet. Etter dette er det
kosttilskudd på kr 227,- per dag 
og merutgifter til husleie med
inn til kr 11 486, - pr mnd

Når for eksempel familien blir boende

Maks 2 år og 28 dager
og arbeidstaker må
føre to husholdninger

Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested
 
- SPH 9.7 
(lovdata.no)

Kompensasjon for dobbelt hushold og virksomheten bare sørge for overnatting- kost

Når arbeidsgiver sørger for
overnatting, dekker staten
kr 227,- til kost per dag (før 1.1.2021: 207,-)

Når for eksempel familien blir boende

Maks to år og
arbeidstaker må
føre to husholdninger

 

Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested
 
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Kompensasjon for reise og kost når arbeidstaker blir boende og pendler til endret arbeidssted > 28 dager

 

Økte kostutgifter inntil 227, - pr
arbeidsdag og reiseutgifter
med inntil kr 3700,- pr måned

Forutsatt at arbeidstid og reisetid >10 timer

 

Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested
 
- SPH 9.7 
(lovdata.no)

Beordringsgodtgjørelse – når arbeidstaker har søkt om endret arbeidssted

Søknad kan likestilles med beordring
når vilkårene er oppfylt og det ellers
er særlige grunner til likestilling

Forutsetter to husholdninger

Kan gis ved særlige
grunner i maks to år
når familien ikke kan
flytte med en gang

 

Særavtale om økonomiske vilkår
ved endret tjenestested
 
- SPH 9.7 
(lovdata.no)

Kompensasjonstillegg for frivilling flytting

Dersom vilkårene for beordringstillegg
ikke er tilstede kan man få kr 95,- per dag
og dekking av reiseutgifter når
arbeidstakeren må bli boende
på hjemstedet

Forutsetter to husholdninger

Kan gis ved særlige
grunner i maks to år
når familien ikke kan
flytte med en gang

 

Særavtale om permisjon og
økonomiske vilkår ved etter-
og videreutdanning, kurs mv
 
- SPH 9.11 
(lovdata.no)

Etter og videreutdanning

Permisjon med full lønn inntil ett år når:

a) etter- og videreutdanning er
nødvendig for virksomheten

b) etter- og videreutdanning skal
kvalifisere arbeidstakeren for
fortsatt arbeide i stillingen
eller virksomheten, og utdanningen
er en integrert del av arbeidsvilkårene

 

Normalt er
bindingstiden
dobbelt lengde av permisjonstiden

Særavtale om permisjon og
økonomiske vilkår ved etter-
og videreutdanning, kurs mv
 
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Etter og videreutdanning

Stipend til etter- og videreutdanning
som virksomheten har behov for.
Stipendet kan gis i kombinasjon
med permisjon med eller uten lønn.
Stipend kan også gis til dekning
av utgifter som studieavgift, bøker og materiell

 

Må tas av
virksomhetens
egne midler.

Virkemidler for de som blir med til nytt arbeidssted, men beholder nåværende bolig

2. Virkemidler for de som blir med til nytt arbeidssted, men beholder nåværende bolig
Hjemlet i særavtale/ virksomhetens eget tiltak Type tiltak Virkemidler Kostnad Kommentar

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten 
- SPH 9.22 (lovdata.no)

Dekning av pendlerutgifter fra hjemsted til nytt arbeidssted

Dokumenterte utgifter

1 reise pr måned i maks 2 år

Gjelder alle

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22
(lovdata.no)

Dekning av pendlerutgifter fra hjemsted til nytt arbeidssted

Arbeidsgiver bestemmer hvem som kommer inn under denne bestemmelsen

1 reise pr uke

Nøkkelpersonell

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22 
(lovdata.no)

Daglige utgifter til pendling

Reiseutgifter opp til kr 3700,- pr måned kan dekkes.

Utgiftene må dokumenteres

I særlig tilfeller kan satsen økes

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22
(lovdata.no)

Reisetid kan regnes som arbeidstid

Arbeid som gjøres under reisen regnes med i den totale arbeidstiden

 

Etter avtale med arbeidsgiver

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Kompensasjon for dobbelt hushold

Når arbeidsgiver sørger for overnatting, dekker staten kr 227,- til kost per dag

 

Familien ikke kan flytte med en gang

 

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Kompensasjon for dobbelt hushold

Første 28 dager dekkes etter reiseregulativet

Kosttilskudd kr 227,- og merutgifter til husleie med inn til kr 11 486,- pr mnd

 

Maks to år

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Beordringsgodtgjørelse – når beordring eller pålegg om endret arbeidssted > 28 dager

Økte kostutgifter inntil 227 pr arbeidsdag og reiseutgifter med inntil kr 3700,- pr mnd

Forutsatt at arbeidstid og reisetid >10 timer

Kan gis

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7 (lovdata.no)

Beordringsgodtgjørelse – når søkt om endret arbeidssted > 28 dager

Skifte av tjenestested etter egen søknad – og det kan likestilles med beordring

Samme som beordring

Kan gis ved særlige grunner i maks to år

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested
- SPH 9.7
(lovdata.no)

Kompensasjonstillegg for frivilling flytting

Når vilkår for beordringstillegg ikke er tilstede kan få kr 95,- per dag og dekking av reiseutgifter når arbeidstakeren må bli boende på hjemstedet

Forutsetter to husholdninger

Kan gis ved særlige grunner i maks to år

 

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv
- SPH 9.11
(lovdata.no)

Etter og videreutdanning

Permisjon med full lønn inntil ett år når:

a) etter- og videreutdanning er nødvendig for virksomheten

b) etter- og videreutdanning skal kvalifisere arbeidstakeren for fortsatt arbeide i stillingen eller virksomheten, og utdanningen er en integrert del av arbeidsvilkårene

 

 

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv
- SPH 9.11
(lovdata.no)

Etter og videreutdanning

Stipend til etter- og videreutdanning som virksomheten har behov for. Stipendet kan gis i kombinasjon med permisjon med eller uten lønn. Stipend kan også gis til dekning av utgifter som studieavgift, bøker, materiell mv

 

Må tas av virksomhetens egne midler

Virkemidler for de som ikke ønsker å flytte med, men som ønskes beholdt en periode fordi de har kritisk kompetanse

3. Virkemidler for de som ikke ønsker å flytte med til nytt arbeidssted, men som virksomheten ønsker å beholde en periode fordi de har kritisk kompetanse
Hjemlet i særavtale/ virksomhetens eget tiltak Type tiltak Virkemidler Kostnad Kommentar

HTA pkt. 2.5.3, nr. 2

Lønnsøkning, varig eller tidsavgrenset, jf.

 

 

 

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten 

- SPH 9.22 (lovdata.no)

Pendling

Reiseutgifter

Reise hjem-arbeidsted 1 gang pr uke i 12 måneder før og 12 måneder etter flytting

 

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

- SPH 9.22 (lovdata.no)

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd – ikke pensjonsgivende, inntil 3 år

 

Blir igjen under avvikling, stimulert til å flytte med.

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

- SPH 9.7 
(lovdata.no)

Beordringsgodtgjørelse – flytter midlertidig > 28 dager

Kostgodtgjørelse- og natt-tillegg (reise innlands) inntil 28 dager – deretter inntil 227,-/dag kost, 11.486,- kr /mnd husleie

 

Kan gis

Virkemidler i forbindelse med oppsigelse

4. Virkemidler i forbindelse med oppsigelse
Særavtale Type tiltak Virkemidler Kostnad Kommentar

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten
- SPH 9.22 
(lovdata.no)

Lønn ved nedbemanning og overgang til ny arbeidsgiver

Inntil 9 måneders lønn ved nedbemanning og overgang til ny statlig arbeidsgiver

 

Ny arbeidsgiver kan kreve refusjon fra tidligere arbeidsgiver

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

- SPH 9.22 
(lovdata.no)

Lønn inn til tre år for å ta utdanning/ kompetanseheving  

Med mål om at arbeidstakeren kan fortsette i virksomheten

 

Kompetansekartlegging av alle som berøres av omstilling

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

- SPH 9.22 
(lovdata.no)

Sluttvederlag

Sluttvederlag mellom 6 og 24 månedslønninger

 

Den ansatte sier opp selv

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.
- SPH 9.11 
(lovdata.no)

Etter og videreutdanning

Permisjon med full lønn inntil ett år når:

 • etter og videreutdanning er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne fortsette i staten.

 

 

Muligheten til å avvike fra særavtalene

Statens arbeidsgiver får noen ganger spørsmål om arbeidsgiver kan gi kompensasjon ut over særavtalene, eller andre typer kompensasjon enn det som er regulert i særavtalene. Særavtaler som er inngått mellom de sentrale parter kan ikke fravikes med mindre dette er uttrykkelig fastsatt i særavtalen, eller KDD og hovedsammenslutningene er blitt enige om fravik. Dette er fastslått i Statens personalhåndbok pkt . 9.1.

Kommunal- og distriktsdepartementet har videre uttalt at «Innad i staten skal det ikke benyttes gavepensjon i forbindelse med omstilling».

Oppdatert: 26. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.