Spørsmål og svar om regelverket rundt mobilitet

Her finner du hva som gjelder av lov- og regelverk rundt mobilitet i staten.

Informasjon til brukerne

Arbeidet med mobilitet er foreløpig blitt satt på pause grunnet Covid-19 og lange perioder med anbefalt hjemmekontor. Videre arbeid med mobilitet vurderes, og mer informasjon følger så snart det lar seg gjøre. 

Spørsmål om regelverk og retningslinjer 

Dette er spørsmål som handler om regler og retningslinjer tilknyttet mobilitet i forvaltningen. Vi har knyttet en forklaring til våre anbefalinger på Mobilitetsprogrammet der det er relevant. 

Hva er gjeldende regelverk for mobilitetsordninger?

Staten som arbeidsgiver oppfordrer virksomhetene til å legge til rette for og verdsette mobilitet, enten internt i virksomheten eller mellom virksomheter. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere på det statlige tariffområdet er utarbeidet av Kommunal - og moderniseringsdepartementet. Retningslinjene skal stimulere virksomheter og ansatte til å ta i bruk mobilitet som et virkemiddel for samarbeid, utvikling og vekst. Begrepet mobilitet omtales i retningslinjene som hospitering, rotasjon eller utveksling for en kortere periode. 

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta initiativ til utveksling og hospitering. I regi av Mobilitetsprogrammet er det imidlertid virksomheten som melder seg på, og det er på virksomhetsnivå forpliktelsen skal ligge. Hospitering er frivillig for den enkelte og krever tillatelse av arbeidsgiver. Retningslinjene regulerer hva som må inngå i en hospiteringsavtale når arbeidstaker skal arbeide i annen virksomhet eller på et annet tjenestested enn der arbeidstaker har sitt daglige arbeid, for et nærmere avtalt tidsrom.

Hvor lenge kan en person hospitere i en annen virksomhet?

Som hovedregel kan en arbeidstaker hospitere mellom seks måneder til ett år i en annen virksomhet enn der vedkommende er ansatt. Mobilitetsprogrammet anbefaler at varigheten for utveksling ikke går utover 6 måneder.

Lengden for hospiteringsperioden påvirkes imidlertid av hvem som betaler lønn:

  • Dersom mottakende arbeidsgiver betaler lønn, vil grensen normalt være seks måneder med mulighet til å gå opp til ett år om virksomhetens personalreglement eller annet hjemmelsgrunnlag åpner for ansettelse uten utlysning.
  • Dersom avgivende arbeidsgiver betaler lønn, vil grensen normalt være ett år med mulighet for å gå opp til to år ved tilfeller der mobilitet anses som en form for etterutdanning. 
    ​​​
Hvem betaler lønnen?

Hvem som betaler lønn i utvekslingsperioden nedfelles i samarbeidsavtalen mellom virksomhetene. I henhold til retningslinjene står partene fritt til å avtale dette innenfor en periode på seks måneder. 

Mobilitetsprogrammet anbefaler at arbeidsforholdet forblir hos avgivende virksomhet gjennom perioden og at lønn utbetales fra avgivende arbeidsgiver. Prinsippet om gjensidighet innebærer at alle virksomheter som deltar på Mobilitetsprogrammet både tar i mot og sender ut medarbeidere. 

Dersom mottakende arbeidsgiver skal utbetale lønn, er det viktig å sette seg inn i hvordan lønn og feriepenger beregnes og utbetales i staten. For eksempel vil overføring av arbeidsforhold til mottakende arbeidsgiver resultere i at medarbeider anses som nyansatt.

Hva må være med i en hospiterings- eller samarbeidsavtale?

Retningslinjene regulerer hva som må inngå i en avtale når arbeidstaker skal arbeide i annen virksomhet eller på et annet tjenestested enn der arbeidstaker har sitt daglige arbeid, for et nærmere avtalt tidsrom. Viktige punkter som skal avtalefestes er hvem avtalen omfatter, formål, oppgaver/fagområder, økonomiske vilkår, avtaleoppsigelse, rettigheter og forpliktelser, Mobilitetsprogrammet har utformet en forenklet, tilpasset mal for samarbeidsavtale som inneholder alle relevante punkter. 

Mal for samarbeidsavtale i Mobilitetsprogrammet
docx 88.63 KB
Hvordan kan arbeidsgivere fremme mobilitet i praksis?
  • Arbeidsgiver kan fremme mobilitet gjennom å inkludere det som et viktig virkemiddel i sin virksomhets- og kompetansestrategi.
  • Arbeidsgiver kan fremme mobilitet direkte gjennom f. eksempel å initiere prosjektarbeid hvor tverrfaglig samarbeid og ulike erfaringer er ønskelig. 
  • Arbeidsgivere kan belønne mobilitet og breddeerfaring i karriere- og lønnsutvikling for sine medarbeidere, og nedfelle dette i virksomhetens personal- og lønnspolitikk.
Kan utvekslingsperioden forlenges? Kan hospitanten ansettes etter endt periode?

En ordinær hospitering kan vare i inntil to år ihht retningslinjene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er ikke mulig å forlenge denne perioden. Hvis man ønsker å ansette hospitanten, må dette skje etter regler som følger av statsansatteloven. Stillingen må da kunngjøres offentlig.  

Mobilitetsprogrammet handler om kompetanseutvikling gjennom midlertidig bytte av arbeidssted. Formålet om å øke kompetansen hos både mottakende og avgivende virksomhet. 

 

Oppdatert: 2. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.