Arbeidsgiverrollen er en viktig komponent i lederprogrammet til Skatteetaten

Skatteetaten har utviklet et ledelsesutviklingsprogram som, sammen med andre initiativer i organisasjonen, skal bidra til endringskraft. En viktig komponent er å styrke bevissthet og ferdigheter koblet til lederens arbeidsgiveransvar og utøvelsen av lederrollen.

Skatteetaten har blitt et lokomotiv i staten på digitalisering og brukerorientering. Etaten har de siste årene vært gjennom flere omstillinger for å tilpasse seg endrede rammebetingelser og samfunns-utviklingen. Skatteetaten har også overtatt oppgaver fra andre virksomheter for å samle skatte- og avgiftsoppgaver i en etat.

Programmet skal bygge felles virksomhetsforståelse

Skatteetaten har i dag 7500 ansatte og 500 ledere fordelt på 56 lokasjoner. Mange enheter er i dag sammensatt av ledere og medarbeidere som kommer fra ulike virksomheter, med ulike kulturer, språk og arbeidsmetoder. Skatteetatens ledelsesutviklingsprogram skal bidra til å bygge en felles virksomhetsforståelse, nettverk på tvers av organisatoriske enheter og en felles forståelse for lederrollen.

Arbeidsgiverrollen i Skatts lederprogram svarer ut:
  • Hva innebærer det at du som leder er arbeidsgivers representant?
  • På hvilke områder representerer du arbeidsgiver?
  • De viktigste kildene –regler og retningslinjer
  • Arbeidsgivers styringsrett –muligheter og begrensninger

Vi har snakket med Ingrid Marie Berge og Gerd Egede-Nissen fra HR-avdelingen i Skattedirektoratet. Ingrid er prosjektleder for ledelsesutviklingsprogrammet, mens Gerd er faglig ansvarlig for temaet arbeidsgiverrollen som er en av komponentene i programmet.  

Toppledelsen i Skatt har vært opptatt av at ledere må forstå konteksten som ledelse skal utøves i, hvilke ferdigheter dette vil kreve av lederne og hva det betyr å ha en arbeidsgiverrolle. Ingrid Marie Berge sier at programmet skal bidra til at ledere får en større forståelse både for de endringene som vil treffe Skatteetaten fremover og hvordan dette vil påvirke dem.

— Som leder må du forstå hva som vil påvirke Skatteetaten og ditt ansvarsområde fremover, hva dette betyr i praksis og hvordan dette vil påvirke din lederrolle og hverdag, sier Ingrid.

— Når konteksten for lederrollen er kontinuerlige endringer, er det også viktig for ledere å være trygge på hvordan de skal utøve arbeidsgiverrollen, og finne balansen mellom det å styre og det å tilrettelegge for medarbeiderne, fortsetter hun.  

Og det er nettopp det siste vi i Arbeidsgiverportalen er opptatt av denne gang. For Skatt har en egen temabolk i ledelsesutviklingsprogrammet som er viet arbeidsgiverrollen.

Styrket forståelse av arbeidsgiverrollen

Gerd Egede-Nissen er arbeidsrettsjurist, og har fartstid i både offentlig og privat sektor. Gerd  er i kontakt med mange av lederne i virksomheten. Hun får stadig tilbakemelding om at de har behov for å styrke sin forståelse av arbeidsgiverrollen og at mange kan bli bedre på styring og kontroll.

— Jeg ble glad da jeg så at «tydelige arbeidsgivere» også var et hovedmål i statens arbeidsgiverstrategi, sier Gerd.

Skatt har ønsket å vie plass til temaet arbeidsgiverrollen i ledelsesprogrammet for å sikre at lederne får større kunnskap om pliktene og ansvaret som ligger i det å være representant for arbeidsgiver.

— I Skatt har vi forventninger til hvordan ledere utøver arbeidsgiverrollen. Det er et lederansvar å kjenne og forstå lov og regelverk, og sørge for at medarbeiderne opptrer korrekt og følger retningslinjene i vår virksomhet. Som leder må du følge alle regler og normer for «riktig personalhåndtering».

— I tillegg er det også et arbeidsmiljøaspekt her. For å skape gode arbeidsforhold for alle medarbeidere må ledere ta tak når det er noen som ikke fungerer.

Styrket relasjon til tillitsvalgte

Statlige virksomheter har ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen.

Ledere som behersker arbeidsgiverrollen, vil ha et større handlingsrom og bedre forutsetninger for å løse sine samfunnsoppdrag. Bare slik kan de lykkes med å sikre effektiv drift og samtidig ivareta ansattes arbeidsmiljø og medbestemmelse. Personalforvaltningen i staten er regulert av et eget lov-  og regelverk for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. Det er avgjørende at statens ledere har god forståelse for dette formelle rammeverket.

Arbeidsgiverstrategien i staten, delmål 3

På spørsmålet om hva tillitsvalgte melder tilbake på opplæringstiltaket, svarer Gerd:

— Tiltaket har styrket relasjonen til de tillitsvalgte. De sier at vi gjerne kunne viet enda mere tid på arbeidsgiverrollen i ledelsesutviklingsprogrammet.

— Det viktigste målet med tiltaket er å styrke leders forståelse av arbeidsgiverrollen, og sikre at lederne i Skatt har så lik praksis som mulig overfor medarbeiderne, uavhengig av i hvilken driftsenhet den enkelte jobber i.

Det har funket digitalt!

Pandemien har ført til at Skatt nå gjennomfører ledelsesutviklingsprogrammet i sin helhet digitalt. I utgangspunktet besto programmet av tre fysiske samlinger inkludert mellomperiodeoppgaver, hvor hver samling gikk over to dager.  

Ingrid som er ansvarlig for ledelsesutviklingsprogrammet sier at både programledelsen og deltagerne har vært positivt overrasket over hvor godt digitale samlinger har fungert, og at dette er noe de vil fortsette med utover 2021.

— Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne på opplevd utbytte av programmet og også totalopplevelsen av å kjøre programmet digitalt. I 2020 gjennomførte 120 underdirektører programmet og våren 2021 vil ytterligere 140 underdirektører fullføre programmet, sier Ingrid Marie Berge.

 

Ønsker du å jobbe med arbeidsgiverrollen i egen virksomhet?

Her er nyttige lenker:

Statens arbeidsgiverstrategi i kortformat

Hvordan gjøre arbeidsgiverstrategien relevant for deg og din virksomhet? Refleksjonsoppgaver for ledere som skal jobbe med arbeidsgiverrollen i egen virksomhet (regjeringen.no)

Ny som leder i staten? Gå inn på vår nye digitale opplæringsressurs der du får lære mer om arbeidsgiverrollen, knyttet opp mot ledelse og styring.

Publisert: 7. april 2021 Oppdatert: 2. februar 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.